รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2561 14:17:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเรื่องเงื่อนไขบังคับก่อนสัญญาซื้อขายหุ้นของ GLOW
หลักทรัพย์
GLOW
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเรื่องเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) และ Engie Global Development B.V.
รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ GPSC วันที่ 11 ตุลาคม 2561
______________________________________________________________________