รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2561 08:40:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
COM7
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. คอมเซเว่น(listed)
โดย นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 04/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย(listed)
โดย SHINE WEALTH HOLDINGS LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.646% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.396% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์(listed)
โดย นาย จิรายุ อัสสานุวงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 09/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -9.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________