รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ต.ค. 2561 08:45:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ FE เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
FE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (FE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 75,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,500,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 249,950
ทุนใหม่ (บาท)                    : 77,499,500.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,749,950
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00000
จัดสรรรให้                     : กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)               : 99.00
วันเสนอขาย                     : วันที่ 10 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 14 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ต.ค. 2561
______________________________________________________________________