รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ต.ค. 2561 08:35:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR หลักทรัพย์ PACE
หลักทรัพย์
PACE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 09 ต.ค. 2561
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 09 ต.ค. 2561
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณางบการเงินของ PACE ฉบับแก้ไขไตรมาสที่  2 
- 3 ปี 2560 และงบการเงินปี 2560 แล้ว
ไม่พบว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือการไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินงวดดังกล่าวเกิดจากการถ
ูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
______________________________________________________________________