รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ต.ค. 2561 08:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SST-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
SST
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (SST)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : SST-W2
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 10 ต.ค. 2561
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 30,386,062
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (1 ตุลาคม 
2561)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 28 ธ.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 30 ก.ย. 2564
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ SST-W2 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
SST-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________