รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2561 12:31:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
OCEAN
แหล่งข่าว
OCEAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 05 ต.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : นาง ชัชชญา  ไตรตระกูลชัย
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 232,567,173
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 232,567,173
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 232,567,173
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.80
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : 04 ต.ค. 2561
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 232,567,173
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 232,567,173
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 232,567,173
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 186,053,738.40
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ไม่มีค่าใช่จ่าย
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 186,053,738.40
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงเงินกัด (Private Placement)
ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2561 และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม2561 บริษัทฯ
ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 186,053,738.40เรียบร้อยแล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายอุชัย วิไลเลิศโภคา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้