รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2561 09:32:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
SAT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์(listed)
โดย นาย อภิชาติ ปีปทุม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์(listed)
โดย นางสาว ธัญวรัตม์ ปีปทุม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ราไชฑศวรรน์ เหล่าถาวรวงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี(listed)
โดย EDGBASTON INVESTMENT PARTNERS LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________