รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2561 08:27:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IHL เริ่มซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
IHL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ IHL เริ่มซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (IHL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 551,009,020.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 551,009,020
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,510,900
ทุนใหม่ (บาท)                    : 553,519,920.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 553,519,920
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (IHL-W1) จำนวน 
2,510,900 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,510,900 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.50
วันใช้สิทธิ                      : 28 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 ต.ค. 2561
______________________________________________________________________