รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ต.ค. 2561 19:42:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งรักษการประธานกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 036/2561
  
วันที่ 3 ตุลาคม 2561

เรื่อง   แต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 3 
ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 เวลา 16.00 น.
ได้มีมติแต่งตั้งนายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการบริษัทโดยภายหลังการแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งดังนี้
1.  กรรมการ
2.  กรรมการบริหาร
3.  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.  รักษาการประธานกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป


 
ขอแสดงความนับถือ


 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
   กรรมการ                กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้