รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ต.ค. 2561 17:19:00
หัวข้อข่าว
การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (GLAND)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
ซีพีเอ็น พัทยา
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 25 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2561
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 3.10
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 3.0917075
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 02 พ.ย. 2561
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ (แก้ไข)                   : 
ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความตั้งใจที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ
โดยปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี
่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)
การประเมินความเป็นไปได้ในการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวซึ
่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งปร
ะเทศไทย ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อตัดสินใจจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นข
องกิจการและตลาดหลักทรัพย์ฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้