รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ต.ค. 2561 08:45:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TNITY-W1 และ TNITY-WA (F53-5)
หลักทรัพย์
TNITY
แหล่งข่าว
TNITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 03 ต.ค. 2561

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : TNITY-W1
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 209,140
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 98,267,183
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 5.00
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 28 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 209,140
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 98,267,183
  ______________________________________________________________________

  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : TNITY-WA
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนีตี้
  วัฒนา จำกัด (มหาชน)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 122,633
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 25,971,867
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 5.94
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 28 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2561
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 122,633
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 25,971,867
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการ

นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้