รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ต.ค. 2561 08:34:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
OCEAN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเซียไฟเบอร์(listed)
โดย DUROC AB
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.008% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช(listed)
โดย นาย อุชัย วิไลเลิศโภคา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.87% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________