รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ต.ค. 2561 08:28:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ OCEAN เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
OCEAN
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) (OCEAN)
ทุนเดิม (บาท)                    : 180,970,466.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 723,881,866
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 250,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 243,470,466.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 973,881,866
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรให้                     : นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย 250,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.80
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 27 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 04 ต.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
บุคคลเฉพาะเจาะจงดังกล่าวให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปี
สามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
______________________________________________________________________