รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ต.ค. 2561 17:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท(แก้ไข)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 035/2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เรื่อง   แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท(แก้ไข)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับจดหมายลงวันที่ 28 กันยายน 2561 จากนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 
ประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
และมติคณะกรรมการวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้แต่งตั้งนายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
ดำรงตำแหน่งรักษาการรองประธานกรรมการบริษัท แทนนายอภิวุฒิ ทองคำ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป


 
ขอแสดงความนับถือ


 
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
     กรรมการ             กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้