รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ต.ค. 2561 08:22:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
OCEAN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการ หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย NBOLE
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 25/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการ หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย N CAPITAL LIMITED
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 28/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการ หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย นาย กิตติ ธนากิจอำนวย
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 28/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 43.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการ หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย NCROWNE PTE. LTD.
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 28/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -43.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการ หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย นางสาว วาสนา เธียรศิริศักดิ์
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 25/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการ หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย NGATE CO.,LTD.
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 28/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการ หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย FULCRUM GLOBAL CAPITAL LIMITED
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 28/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย(listed)
โดย นางสาว สุภารัตน์ สง่าเมือง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรช(listed)
โดย นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 25.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 25.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________