รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ต.ค. 2561 17:30:00
หัวข้อข่าว
การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ HREIT-F
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
เรื่อง                        : การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ HREIT-F
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)
วันที่มีผล                      : 04 ต.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว
______________________________________________________________________