รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ต.ค. 2561 17:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 035/2561
  
วันที่ 1 ตุลาคม 2561


 
เรื่อง   แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับจดหมายลาออกจากนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ได้ลาออกจากตำแหน่ง 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 และได้แต่งตั้งนายสุทัศน์
จันกิ่งทอง รักษาการประธานกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
 
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
  กรรมการ           กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้