รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ต.ค. 2561 12:34:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
S11
แหล่งข่าว
S11
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
และ/หรือชื่อกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนว่า เพื่อใหเ้ ป็ 
นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ 
บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดี
รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ช่องทางเสนอชื่อ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
เพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่ ง ใสและ เป็ นไป เพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง
โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.sgroup.co.th/investor.html แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางกตกิา กุสาวดี
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้