รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ต.ค. 2561 08:45:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประำจำวันที่ 28 กันยายน 2561
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง(listed)
โดย นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.68% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไฮโดรเท็ค(listed)
โดย นาย สลิบ สูงสว่าง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________