รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ต.ค. 2561 08:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 ก.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 พ.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 ต.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 ต.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
หมายเหตุ                      :
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น. ณ ห้องทัพพระยา 
ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

(1)  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(2)   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560/2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(4)  พิจารณารับรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560/2561
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยในการจ่ายเงินปันผล ผู้ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี
เนื่องจากเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

(5)  พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2
 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวฉัตรสุมาลย์  ถนอมจิตต์    กรรมการบริษัท
2. นายภัทรธร  ทัศนสุวรรณ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน
ดังนี้
1. นางสาวฉัตรสุมาลย์   ถนอมจิตต์  กรรมการบริษัท
2. นายภัทรธร  ทัศนสุวรรณ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

 (6)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561/2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561/2562 ดังนี้
-  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท  ครั้งละ 18,500 บาท
-  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ  ครั้งละ 18,500 บาท
-  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ  ครั้งละ 14,500 บาท
ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

(7)  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คือ
1)  นายพจน์  อัศวสันติชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
2)  นางสาวพจนรัตน์  ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
3)  นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
4) นางสาวรุ่งนภา  แสงจันทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,292,000.00 บาท

(8)  พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 ก.ย. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 ธ.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 12 ธ.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 27 ธ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 
2561 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27
ธันวาคม 2561 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561
โดยในการจ่ายเงินปันผล ผู้ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี
เนื่องจากเป็นการจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้