รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ต.ค. 2561 08:23:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2561
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ก.ค. 2561
หมายเหตุ                      :

1 ตุลาคม 2561

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2560/2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งลดลงมากกว่าร้อยละ 20
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในปี 2560/2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 395.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559/2560 
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 389.20 ล้านบาท เป็นจำนวน 6.61 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 1.70
โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมนั้นมีผลมาจาก การลงทุนของภาคเอกชนเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
คำสั่งซื้อของลูกค้าจึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
และจากการที่กลุ่มบริษัทได้ปรับลดราคาขายและสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลง
ก็ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถขายสินค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
ถึงแม้ว่าการลงทุนของภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำ 
เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังมีกำลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่
และยังคงมีสินค้าคงเหลือบางส่วนเหลืออยู่เช่นกัน
จึงยังคงทำให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนัก
นอกจากนั้นการปรับลดราคาขายและสัดส่วนอัตรากำไรขึ้นต้นลง
ก็ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย และทำให้กำไรสุทธิสำหรับปี
2560/2561 มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก โดยปรับตัวลดลง 26.66 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 46.96 จาก 56.78
 ล้านบาท ในปี 2559/2560 เหลือ 30.12 ล้านบาทในปี 2560/2561
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้