รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2561 17:30:00
หัวข้อข่าว
ซื้อหุ้นในบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และ แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท เจนเนอร์รัลกลาส จำกัด
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ด้วยคณะกรรมการบริหาร  บริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 7/2561  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ
ซื้อหุ้นในบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
______________________________________________________________________

ตามที่บริษัทฯ  ลงทุนในบริษัท เจนเนอร์รัลกลาส  จำกัด จำนวน 2,827,500 หุ้น  ราคาทุนเฉลี่ยหุ้นละ 
15.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 42,979,330.- บาท = 19.50% ของทุนจดทะเบียน 145,000,000. - บาท
ตั้งแต่ปี 2531 บัดนี้ บริษัท เจนเนอร์รัลกลาส  จำกัด  เลิกกิจการและเสร็จการชำระบัญชี
บริษัทฯได้รับเงินคืนทุนจากการชำระบัญชีเป็นเงิน 4,739,924.16 บาท
เกิดผลขาดทุนจากการเลิกกิจการเป็นเงิน 38,239,405.84 บาท ซึ่งบริษัทฯ
ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนแล้ว  และการเลิกกิจการของบริษัท เจนเนอร์รัลกลาส
จำกัด ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินงานของบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้