รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.ย. 2561 07:49:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2018/0398

            28 กันยายน 2561

เรื่อง  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 และเสนอชื่อ
  บุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกร
รมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
เรื่องการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคค
ลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่
www.stecon.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

  บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบ และโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป

            
              ขอแสดงความนับถือ


            (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
                     เลขานุการบริษัท


สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1992, 1550
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้