รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ย. 2561 17:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 034/2561
วันที่ 27 กันยายน 2561
 
เรื่อง   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 10/2561 วันที่ 27 
กันยายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 11.00 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและจะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1.  เปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระเป็นกรรมการบริหาร
เดิม นายประพัฒน์ ยอขันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2561
ใหม่ นายประพัฒน์ ยอขันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561
2.  แต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
2.1.  แต่งตั้งนางสาวกุลชญา วัฒนา เป็นกรรมการทดแทนนายอภิวุฒิ ทองคำ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคงเหลือจำนวน 1 
ปี 7 เดือน
2.2.  แต่งตั้งนาย เอ สัจเดว์ เป็นกรรมการทดแทนนายนายพรเทพ ปันยารชุน โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคงเหลือจำนวน 1
 ปี 7 เดือน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังนี้
3.1.  นายเอ สัจเดว์      ตำแหน่ง    ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.2.  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ  ตำแหน่ง    กรรมการตรวจสอบ
3.3.  นางสาวกุลชญา วัฒนา    ตำแหน่ง    กรรมการตรวจสอบ
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)         (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
     กรรมการ                  กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้