รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ย. 2561 17:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
FANCY
แหล่งข่าว
FANCY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เรื่อง  แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า จากการลาออกของนายอธิวัฒน์ ทรงรัศมีพัฒน์ 
ตำแหน่งกรรมการนั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
ได้มีมติตามคณะกรรมการสรรหาฯเสนอ          ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ แต่งตั้ง
นายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์เข้าเป็นกรรมการแทนนายอธิวัฒน์ ทรงรัศมีพัฒน์
โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายอธิวัฒน์ ทรงรัศมีพัฒน์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


 ขอแสดงความนับถือ                        ( นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์ )
                           กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้