รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ย. 2561 17:07:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ URBNPF
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ URBNPF
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา 
(URBNPF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 7.1576
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 7.1276
วันที่มีผล                      : 27 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________