รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ย. 2561 08:17:00
หัวข้อข่าว
25 กันยายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SPALI-W4
หลักทรัพย์
SPALI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(SPALI-W4)
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SPALI-W4)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 25 ก.ย. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 28 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 19 ต.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 19 ต.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 26 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 19 ต.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 27 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 20 ต.ค. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________