รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2561 17:50:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
หลักทรัพย์
FE
แหล่งข่าว
FE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 20 ก.ย. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 370,000
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 99.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 10 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 14 ก.ย. 2561
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 249,950
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 120,050

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 370,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 249,950
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 120,050
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 24,745,050.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ไม่มี
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 24,745,050.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิในระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย. 2561 จำนวน 120,050 หุ้น 
บริษัทจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
ภายในกำหนดระยะเวลาเสนอขายไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. 2562 โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานแต่ละรายได้รับการจัดสรร รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ5
ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขายตามโครงการ
และไม่เกินจำนวนหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายวิชา ลดาลลิตสกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้อำนวยการ

นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้