รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ย. 2561 19:40:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง(listed)
โดย นางสาว พรนที สมพงษ์ชัยกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 1.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สิงห์ เอสเตท(listed)
โดย บริษัท เครดิต สวิส (สิงคโปร์) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.0431% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9952% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________