รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ย. 2561 13:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และ การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
หลักทรัพย์
D
แหล่งข่าว
D
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 04 พ.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 ต.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 ต.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : อาคารบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ชั้น 1
 เลขที่ 157 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.ย. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 20,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 20,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 
สำหรับในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้
บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกนักลงทุนในประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนทางการเงิน (Financial Investors)
และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investors) เนื่องจากนักลงทุนทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว
มีประสบการณ์ในการลงทุนอย่างมากและเป็นระยะเวลายาวนาน
และได้มีการศึกษาทำความเข้าใจในธุรกิจก่อนการตัดสินใจลงทุน
โดยนักลงทุนดังกล่าวต้องมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้
นักลงทุนแต่ละรายจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 20,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 9.09
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 20,000,000
(หุ้น)
หมายเหตุ                      :
ราคาจองซื้อ 
เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน
(ราคาตลาด) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้
บริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
หรือไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออก
ใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้