รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ย. 2561 08:20:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2561
หลักทรัพย์
AP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อีซึ่น เพ้นท์(listed)
โดย เอกแสง โฮลดิ้งส์ นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.352% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 35.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 12/09/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.1713% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.8537% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________