รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ย. 2561 21:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข่าวการพิจารณาออกคำสั่งของศาลล้มละลายสืบเนื่องจากผลของการประชุมเจ้าหนี้
หลักทรัพย์
LVT
แหล่งข่าว
LVT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่   เอซี/2018/013
วันที่ 14 กันยายน 2561
เรื่อง  แจ้งข่าวการพิจารณาออกคำสั่งของศาลล้มละลายสืบเนื่องจากผลของการประชุมเจ้าหนี้
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำเนาถึง  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อ้างถึงหนังสือเลขที่ เอซี/2018/012 ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง 
แจ้งความคืบหน้าแผนการฟื้นฟูกิจการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ที่บริษัทฯ
ได้แจ้งว่าแผนฟื้นฟูกิจการไม่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมเจ้าหนี้ให้ทราบก่อนหน้าแล้วนั้น
   ต่อมาศาลล้มละลายได้ให้ผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เข้าพบเพื่อไต่สวนข้อมูลเพิ่มเติม 
สืบเนื่องจากที่มีเจ้าหนี้ขอยื่นคำร้องขอให้พิจารณาเห็นชอบให้สามารถยื่นฟ้องมูลหนี้ที่บริษัทฯ
ยังคงมีค้างชำระอยู่
ขณะนี้ศาลล้มละลายกำลังอยู่ระหว่างการนำผลที่ได้จากการประชุมเจ้าหนี้มาประกอบการพิจารณาว่าสมควรที่จะออก
คำสั่งให้เกิดผลเช่นใดถึงสถานะของบริษัทฯ ต่อไป โดยนัดหมายให้บริษัทฯ เข้ารับฟังคำสั่งศาลในวันที่ 6
พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้
   ความคืบหน้าบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบต่อไป
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

    
  ขอแสดงความนับถือ


   (นายโดนัล เอียน แมคเบน)
   ผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้