รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ย. 2561 18:34:00
หัวข้อข่าว
บริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2561/053

วันที่ 14 กันยายน 2561

เรื่อง  บริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("CPN") ขอแจ้งการเพิ่มบริษัทย่อย 2 บริษัท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ CPN ดังนี้
1.  บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด
ทุนจดทะเบียน:   1,000,000 (หนึ่งล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น (หนึ่งแสนหุ้น)
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
สัดส่วนการถือหุ้น:  CPN ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99
2.  บริษัท ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน:   70,000,000 (เจ็ดสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 700,000 หุ้น (เจ็ดแสนหุ้น)
    มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
สัดส่วนการถือหุ้น:  CPN ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

  -อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
  (นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)  
    เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้