รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ย. 2561 08:35:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : BKD-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กันยายน 2561
หลักทรัพย์
BKD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) (BKD)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : BKD-W2
ตลาดรอง                      : mai
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 13 ก.ย. 2561
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 358,726,992
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 4 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (3 
กันยายน 2561)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 30 พ.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 30 พ.ย. 2565
หมายเหตุ                      :
- ราคาใช้สิทธิ: ปีที่ 1 เท่ากับ 4 บาท/หุ้น, ปีที่ 2 เท่ากับ 4 บาท/หุ้น, ปีที่ 3 เท่ากับ 4.50 
บาท/หุ้น, ปีที่ 4 เท่ากับ 5 บาท/หุ้น และปีที่ 5 เท่ากับ 5.50 บาท/หุ้น
- 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ BKD-W2 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
BKD-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________