รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ย. 2561 17:05:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ TPRIME
หลักทรัพย์
TPRIME
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ TPRIME
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.5972
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.5351
วันที่มีผล                      : 14 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________