รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ย. 2561 17:10:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งประธานกรรมการ
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
ได้มีมติแต่งตั้งนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้