รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ย. 2561 17:27:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขอเรียนแจ้งว่าคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 4/2561 
วันที่ 6 กันยายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ทดแทนนางนิธิมา เทพวนังกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินที่จะเกษียณอายุ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้