รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ย. 2561 17:17:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงกรณีข่าวข้อพิพาทของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11 - 610194
              วันที่ 6 กันยายน 2561
เรื่อง  ชี้แจงกรณีข่าวข้อพิพาทของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ทรู") ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ (ก) 
มติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("กสทช.") ให้บริษัท ทรู
มูฟ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทรูต้องนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 1800
MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว
ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่อง
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศ
ัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 จำนวน 3,381.95 ล้านบาท และ (ข)
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ทรูชำระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ("ทีโอที")
อันเนื่องมาจากกรณีพิพาทที่ทีโอทียื่นต่ออนุญาโตตุลาการว่าทรูละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุ
นขยายบริการโทรศัพท์
โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)
และเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)
โดยทรูได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทรูไม่เห็นด้วยกับทั้งมติของ กสทช.
และคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อโต้แย้งกรณีดังกล่าว
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนฯ") ขอชี้แจงว่ากองทุนฯ
ได้รับทราบกรณีดังกล่าวแล้ว โดยจากข้อมูลที่ปรากฎตามการชี้แจงของทรูข้างต้น ทั้งมติของ กสทช.
และคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยังไม่ถึงที่สุดแต่อย่างใด และทรูจะดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ
ที่จำเป็นเพื่อโต้แย้งกรณีดังกล่าว ดังนี้ กองทุนฯ
เชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะยังไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินการของกองทุนฯ
และจะติดตามความคืบหน้าของกรณีพิพาทนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)   
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
   กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้