รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ย. 2561 17:31:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ Esso/SET/011/61

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561


เรื่อง   การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติสำคัญดังต่อไปนี้
1)  อนุมัติการแต่งตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ เป็นกรรมการของบริษัทฯแทนนางวัธนี พรรณเชษฐ์ 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561
2)  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้นให้แก่  
ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 19 กันยายน 2561
โดยให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 2 ตุลาคม 2561
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากรได้เท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


.......................................................................
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 ก.ย. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 19 ก.ย. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 18 ก.ย. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 4.9338
วันที่จ่ายปันผล                    : 02 ต.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้