รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ย. 2561 08:35:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ TPLAS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กันยายน 2561
หลักทรัพย์
TPLAS
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) 
(TPLAS)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : TPLAS
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : สินค้าอุตสาหกรรม
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 05 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 05 ก.ย. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 270,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 270,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 135,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 70,000,000
จำนวนหุ้น IPO ประกอบด้วย               : หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 70,000,000 
หุ้น
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 69,117,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP)
 จำนวน 883,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 1.48
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 28 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2561
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้ตราสินค้า "หมากรุก"
 รวมทั้งฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ภายใต้ตราสินค้า "Vow wrap"
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ TPLAS จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________