รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ย. 2561 17:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 ก.ย. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 17 ก.ย. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 ก.ย. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.28
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.79
วันที่จ่ายปันผล                    : 26 ก.ย. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ PFRD 061/2561

                              3 กันยายน 2561

เรื่อง  แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  
       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการและนายทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ("กองทุนรวม")
ขอเรียนแจ้ง ดังต่อไปนี้

      1.   ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 
ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.28 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 26
กันยายน 2561
  
       2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่
 17 กันยายน 2561
  
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้