รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2561 20:07:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2561
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย(listed)
โดย THE TON POH FUND
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/08/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการ หุ้นของบมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)(listed)
โดย นาย ชาง ยิง วัง
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 28/08/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 42.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 49.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สายการบินนกแอร์(listed)
โดย นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 31/08/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไฮโดรเท็ค(listed)
โดย นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/08/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.267% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.442% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________