รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ส.ค. 2561 19:22:00
หัวข้อข่าว
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยเพื่อจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 ส.ค. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 14 ก.ย. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 12 ก.ย. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.43
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 27 ก.ย. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ ทท./จท. 406/2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ เพื่อจ่ายปันผล
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ลักซ์ชัวรี่ ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ในหน่วยลงทุน 
เพื่อสิทธิของผู้ถือหน่วยในการรับเงินปันผล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
(สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
30 มิถุนายน 2561) ในวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.4300 
บาทต่อหน่วยลงทุน ในวันที่ 27 กันยายน 2561

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้