รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ส.ค. 2561 09:38:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2561
หลักทรัพย์
VIH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์(listed)
โดย นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/08/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 14.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 14.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์(listed)
โดย แพทย์หญิง พัฎ โรจน์มหามงคล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/08/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์(listed)
โดย แพทย์หญิง รังสิมา วณิชภักดีเดชา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/08/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________