รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ส.ค. 2561 17:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    509/2561  เรื่อง    
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย (SPF)

  วันที่ 28 สิงหาคม 2561  เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
              
  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย  %
1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   313,789,700   33.03
2  ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   76,497,176   8.05
3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   55,873,000   5.88
4  สำนักงานประกันสังคม   24,764,100   2.61
5  นายชาลี วลัยเสถียร   15,951,000   1.68
6  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   13,416,100   1.41
7   BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH   13,251,900   1.39
8  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์   13,168,500   1.39
9  มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี   12,310,000   1.30
10  นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ   11,453,400   1.21

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)
 ผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้