รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ส.ค. 2561 18:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ ที่แสดงในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ 
ที่แสดงในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ดังต่อไปนี้
เดิม
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/87-90
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000285
ใหม่
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/87-90
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000285

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ ที่แสดงในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ภ.พ.09) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้