รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2561 19:24:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไฮโดรเท็ค(listed)
โดย นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/08/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.267% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.442% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________