รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ส.ค. 2561 17:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เรื่อง การยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว และกำหนดการประชุม EGM ครั้งที่ 1/2561
หลักทรัพย์
TR
แหล่งข่าว
TR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ส.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 ก.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 ก.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 
เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6
เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องพิมาน สยาม ฮอลล์ ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี 
โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้