รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ส.ค. 2561 17:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์
FANCY
แหล่งข่าว
FANCY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เรื่อง  แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า จากการลาออกของนายประเสริฐ ภัทรดิลก 
ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2561 ได้มีมติตามคณะกรรมการสรรหาฯเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ แต่งตั้ง
พล.อ.ธวัชชัย  สมุทรสาคร  เข้าเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
แทนนายประเสริฐ ภัทรดิลก  โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายประเสริฐ ภัทรดิลก


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


     ขอแสดงความนับถือ                           ( นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์ )
                         กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้