รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ส.ค. 2561 08:19:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ TIC
หลักทรัพย์
TIC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
สำนักงานได้รับ แบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
ของ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TIC
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________